Ladbrokes tabte i landsretten!

Pressemeddelelse - 15/11 2006 - 0 kommentarer

Østre Landsret har i dag afsagt dom i en sag, der drejer sig om, hvorvidt det monopol, Danske Spil (tidligere Dansk Tipstjeneste) har i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål, er i strid med EU-retten.

Ladbrokes Poker banner

Ladbrokes har sagsøgt Skatteministeriet med påstand om, at lovens regler om etablering af spillevirksomhed her i landet er uanvendelige i forhold til Ladbrokes, der lovligt har etableret spillevirksomhed i en anden EU-medlemsstat. Ladbrokes har endvidere nedlagt påstand om, at forbudet mod udbud af spil m.v. i lovens § 10 er uanvendeligt i forhold til selskabet. Ladbrokes har endeligt nedlagt påstand om, at Skatteministeriets afslag på selskabets ansøgning om bevilling til at drive spillevirksomhed i Danmark er ugyldigt.

Ladbrokes har under sagen gjort gældende, at loven er i strid med EF-traktatens artikel 43 om fri etableringsret og artikel 49 om fri udveksling af tjenesteydelser. Ladbrokes har endvidere gjort gældende, at loven strider mod traktatens artikel 12 om forbud mod forskelsbehandling på grund af nationalitet og mod forbudet i traktatens artikel 82 om misbrug af dominerende stilling.

Skatteministeriet har heroverfor gjort gældende, at loven ikke strider imod EU-retten.

Ved landsrettens dom blev Skatteministeriet frifundet.

Landsrettens begrundelse lyder således:

Efter lov om visse spil, lotterier og væddemål kan Ladbrokes ikke som ønsket af selskabet etablere sig her i landet og udbyde spil m.v. omfattet af loven, udbyde sådanne spil gennem selvstændige forhandlere her i landet eller reklamere her i landet for sådanne spil.

Loven udgør derfor en hindring for Ladbrokes ret til at etablere sig og til at levere tjenesteydelser her i landet, jf. EF-traktatens artikel 43 og 49, jf. artikel 48 og 55, hvilket er ubestridt af Skatteministeriet.

Det skal herefter afgøres, om lov om visse spil, lotterier og væddemål, eller den måde loven anvendes på i praksis, er i strid med EF-traktatens artikel 43 og 49, således som disse bestemmelser er blevet fortolket af EF-domstolen i en række domme om nationale spillelovgivningers forenelighed med EF-traktatens bestemmelser om tjenesteydelser og om etablering (sag C-275/92, Schindler, dom af 24. marts 1994, Saml 1994 I-1039, sag C-124/97, Läärä, dom af 21. september 1999, Saml 1999 I-6067, sag C-67/98, Zenatti, dom af 21. oktober 1999, Saml 1999 I-7289, sag C-6/01, Anomar, dom af 11. september 2003, Saml 2003 I-8621, sag C-243/01, Gambelli, dom af 6. november 2003, Saml 2003 I-13031).

Det følger af EF-domstolens praksis, at hindringer for etableringsfriheden og for den frie udveksling af tjenesteydelser kun kan anses for forenelige med EF-traktaten, hvis de finder anvendelse uden forskelsbehandling, er begrundet i tvingende almene hensyn, er egnede til at sikre virkeliggørelsen af de forfulgte formål, og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå disse mål (Läärä, præmis 31, Zenatti, præmis 29, Anomar, præmis 86, Gambelli, præmis 65).

Lovens forbud mod udbud, formidling af deltagelse i og reklamering for spil, lotterier og væddemål omfatter enhver udbyder og ethvert spil, der ikke har opnået eller er omfattet af en bevilling, uden hensyn til udbyderens nationalitet eller spillets hjemsted, og finder således anvendelse uden forskelsbehandling.

Efter forarbejderne til lov om klasselotteriets ordning og forbud mod andet lottospil m.m. og forarbejderne til lov om visse spil, lotterier og væddemål, herunder til lov nr. 204 af 26. marts 2003, lægger landsretten til grund, at hindringerne for etableringsfriheden og for den frie udveksling af tjenesteydelser er begrundet i lovgivers ønske om at holde forbruget af spil med økonomisk indsats på et moderat niveau, at beskytte forbrugerne, når de spiller, at begrænse ludomani og økonomisk kriminalitet, og at begrænse privatpersoners mulighed for at udnytte spillelysten som et grundlag for erhvervsmæssig indtjening.

De nævnte begrundelser for hindringerne for etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser er hensyn, der efter EF-domstolens praksis kan anses for tvingende almene hensyn (Schindler, præmis 57-58, Läärä, præmis 32-33, Ze¬natti, 30-31, og Anomar, præmis 72-73).

Det lægges til grund, at lov om visse spil, lotterier og væddemål herudover har til formål at sikre, at overskud fra spil anvendes til velgørende og almennyttige formål, hvilket i sig selv ikke er i strid med EU-retten (Schindler, præmis 60, Läärä, præmis 13, 32, 33 og 37, Zenatti, præmis 14 og 36, Gambelli, præmis 62).

Ved vurdering af hindringernes forenelighed med EF-traktaten skal der foretages en samlet vurdering af de forfulgte formål (Schindler, præmis 58, Läärä, præmis 33 og 37, Zenatti, præmis 31, Anomar, præmis 73). Der skal tages hensyn til de moralske og økonomiske skadelige konsekvenser for den enkelte og for samfundet og til de moralske, religiøse og kulturelle særegenheder, der knytter sig til spil (Schindler, præmis 59-60, Läärä, præmis 13, Zenatti, præmis 14, Gambelli, præmis 63). Der er tale om et område, hvor medlemsstaterne er overladt et skøn (Schindler, præmis 59-61, Läärä, præmis 14, 15 og 39, Zenatti, præmis 15 og 33, Anomar, præmis 79 og 87, Gambelli, præmis 63). Det er i den forbindelse overladt til medlemsstaterne at afgøre, om det er nødvendigt helt eller delvist at forbyde spil eller blot at begrænse spil og fastsætte mere eller mindre strenge kontrolforanstaltninger. Det er endvidere overladt til medlemsstaterne at fastlægge det ønskede beskyttelsesniveau. EF-domstolen har i den forbindelse anerkendt, at etablering af et monopol på spilleområdet frembyder fordele, herunder ved at lede spillelysten og udnyttelsen af spil ind i kontrollerede baner (Läärä, præmis 37, Zenatti, præmis 35). Det er uden betydning, at andre medlemsstater har valgt en anden beskyttelsesordning (Läärä, præmis 36, Zenatti, præmis 34, Anomar, præmis 80), og det er derfor ikke afgørende, at de forfulgte formål kan opnås på en anden måde, ligesom det er uden betydning, at midler til velgørende og almennyttige formål kan tilvejebringes på en anden måde (Läärä, præmis 40). Det kan ikke kræves, at medlemsstaten godtgør, at den valgte beskyttelsesordning er bedre end andre mulige ordninger (Läärä, præmis 39). Det er dog et krav, at hindringerne modsvarer et reelt ønske om at reducere spillemulighederne (Zenatti, præmis 36, Gambelli, præmis 62), og hindringerne skal på en sammenhængende og systematisk måde medvirke til at begrænse spil (Gambelli, præmis 67). Endelig kan medlemsstaterne ikke påberåbe sig, at hensynet til den offentlige orden gør det nødvendigt at reducere spillemulighederne, hvis myndighederne ansporer og opmuntrer forbrugerne til at deltage i spil med henblik på, at de offentlige finanser kan drage fordel heraf på det økonomiske plan (Gambelli, præmis 69).

Landsretten finder, at en ordning som den, der følger af lov om visse spil, lotterier og væddemål, er egnet til at beskytte forbrugere, der deltager i spil, og til at begrænse økonomisk kriminalitet, da bevilling til udbud af spil, lotterier og væddemål er meddelt til ét selskab, der har staten som hovedaktionær og er underlagt skatteministerens tilsyn og kontrol.

Ordningen er endvidere egnet til at begrænse ludomani. Den medvirker til at begrænse udbuddet af spil i forhold til et marked med fri konkurrence. Endvidere er Danske Spil i bevillingen pålagt forpligtelse til ved udvikling og markedsføring af spil at søge at reducere risikoen for spilleafhængighed.

Ordningen er endvidere egnet til at begrænse privatpersoners mulighed for at udnytte spillelysten som grundlag for erhvervsmæssig indtjening, da bevilling i henhold til loven kun er givet til ét selskab, hvor staten er hovedaktionær, ligesom selskabets overskud udloddes og fordeles til velgørende og almennyttige formål. Det er i den forbindelse uden betydning, at de forhandlere, som Danske Spil benytter, modtager provision af salget af spil, da der er tale om vederlag for en ydelse, som forhandlerne leverer til Danske Spil (Läärä, præmis 38).

Ordningen er endvidere egnet til at holde forbruget af spil med økonomisk indsats på et moderat niveau. Den begrænser konkurrencen og reducerer dermed spillemulighederne i forhold til et marked med fri konkurrence. Den medvirker således til at begrænse spilleomsætningen i forhold til et marked med fri konkurrence. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke efter EF-domstolens praksis er et krav, at de samlede udgifter til spil gradvist skal reduceres, men at hindringerne skal medvirke til at begrænse spil.

Den ordning, der følger af lov om visse spil, lotterier og væddemål, er således i det hele egnet til at sikre virkeliggørelsen af de formål, der forfølges med loven. Forbudet mod markedsføring af spil, der ikke er omfattet af en bevilling, må i den forbindelse anses for et nødvendigt led i virkeliggørelsen af de formål, der forfølges med loven (Schindler, præmis 62).

Det må herefter vurderes, om Danske Spil i praksis søger at opnå andre formål end de nævnte tilladte almene hensyn.

Det kan lægges til grund, at Danske Spils udbud af spil og omsætning er steget gennem årene, og at Danske Spil bruger betydelige midler på at markedsføre sine spil. Dette skal ses i lyset af spillelysten i befolkningen og det forhold, at Danske Spil, trods monopolet, de facto befinder sig i en konkurrencesituation, herunder fra udenlandske spil, der udbydes via internettet. Når lovgiver har valgt en ordning som den, der følger af lov om visse spil, lotterier og væddemål, må Danske Spil også aktivt kunne markedsføre sine produkter og introducere nye spil for at imødekomme spillelysten i befolkningen og lede spillelysten og udnyttelsen af spil ind i de kontrollerede rammer, der er en følge af loven. Selv om Danske Spils markedsføring er omfattende og på visse punkter kan forekomme meget intensiv, finder landsretten ikke, at der er holdepunkter for at antage, at Danske Spil i praksis forfølger andre formål end dem, der søges opnået med loven.

På den baggrund og henset til det betydelige skøn, der er overladt til medlemsstaterne på spilleområdet, lægger landsretten til grund, at de hindringer, der følger af lov om visse spil, lotterier og væddemål, ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå de forfulgte formål, og at loven er forenelig med EF-traktatens bestemmelser om etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser.

Da lovens forbud som anført ovenfor finder anvendelse uden forskelsbehandling på grund af nationalitet, er loven heller ikke i strid med EF-traktatens art. 12.

Ladbrokes har herudover gjort gældende, at det monopol, der følger af lov om visse spil, lotterier og væddemål, er i strid med EF-traktatens artikel 86, jf. artikel 82, da ordningen medfører dårligere odds, lavere tilbagebetalings-procenter og et begrænset udbud af spil i forhold til et marked med fri konkurrence, og at ordningen dermed er til skade for forbrugerne.

Odds, tilbagebetalingsprocenter og udbud af spil skal ses i lyset af spils særlige karakter og er forhold, der er egnede til at regulere efterspørgslen på spil og er dermed midler, der er med til at virkeliggøre de formål, der forfølges med lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Der er ikke holdepunkter for at antage, at det monopol, der følger af lov om visse spil, lotterier og væddemål, er i strid med EF-traktatens artikel 86, jf. 82, på grund af de benyttede odds, tilbagebetalingsprocenter eller begrænsninger af udbud af spil.

Landsretten tager derfor Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

Kilde: Domstol.dk

Læs vores anmeldelse af Ladbrokes Poker her

Bookmark and Share

Tags: Ladbrokes, Landsretten
Du skal logge ind for at kommenterer. Hvis du ikke har en profil, kan du oprette en her. Det er ganske gratis.
RSS feed

Nyheder

03/08 2015

328.180 kr. gevinst udløst på et spin på Tivoli Casino!

Så blev det igen en heldig Tivoli Casino spillers tur til at ramme en fantastisk gevinst på casinoet. På dette fine danske casino kunne en spiller nemlig med ét enkelt spin putte 328.180 kr. i lommen. Spilleren vandt pengene på casinoet søndag aften den 26. juli omkring 18-tiden på spillemaskinen DoublePlay SuperBet.

læs hele nyheden (0)

23/06 2014

100 kr. gratis hos Unibet Poker

Unibet Poker er endelig klar med deres nye klient på det danske marked. Det fejrer de blandt andet ved at give 100 kr. gratis til alle nye kunder.

læs hele nyheden (0)

08/05 2014

Casino bonus: Spil casino online med bonuskode

Er du på jagt efter bonuskoder som giver dig adgang til ekstra casinopenge og gratis spins, så læs med her. Vi har lavet en liste med bonuskoder til de mest populære spillesider i Danmark.

læs hele nyheden (0)

16/05 2013

Få en billig casino-tur i byen og vind penge samtidig

Kom ud af vinterhiet og start byturen billigt og sjovt, ved at tage på landbaseret casino i Danmark! Vi har taget et kig på et par af de danske casinoer for at se, hvad de kan gøre for jer.

læs hele nyheden (0)

08/05 2013

Er Dansk Spilskat Fair - Bør pokerspillere beskattes i Danmark?

Den danske spillelovgivning ændrede sig d. 1/1 2012. Det var året hvor online casino, poker og sportsbetting, samt reklame og informationsportaler herom blev legaliseret. Skattereglerne blev også ændret i denne forbindelse eller ihvertfald delvist med statens nye afgifter. Disse ændringer påvirkede kun de udbydere og kunder som spillede hos selskaber med dansk licens.

læs hele nyheden (0)

15/02 2013

Tivoli er gået online med casino og spillehal

TivoliCasino er ejet af Tivoli A/S og byder på ægte Tivoli-stemning i deres mange casino-spil. Dette gør Tivoli Casino helt unik i forhold til sine konkurrenter, og du kommer i godt humør af at besøge Tivoli Casino. På siden har du mulighed for at spille en bred vifte af forskellige spil, der alle sammen kan spilles i din browser. Du kan også altid prøve spillene, inden du opretter din bruger, ved at vælge ”Spil for sjov”. På den måde kan du få lov til at opleve den helt særlige stemning, der er på TivoliCasino, før du opretter din bruger.

læs hele nyheden (0)

08/01 2013

Spillemyndigheden forlænger pokertilladelser

Sidste år udstedte Spillemyndigheden en række væddemål- og online pokertilladelser til danske og udenlandske spiludbydere. De et-årige pokertilladelser er nu blevet ændret til fem-årige tilladelser. Samtidig fortsætter Spillemyndigheden arbejdet med at blokere ulovlige hjemmesider for at beskytte forbrugerne samt de spiludbydere, der har tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino, herunder poker, i Danmark.

læs hele nyheden (0)

PartyPoker

PartyPoker har det hele! Et af verdens største pokersites er stilsikre i bonusprogram, kunderservice og software. De leverer en gennemført god pokeroplevelse og giver 3000 kr. i bonus.

Læs anmeldelse

Login


Glemt login Opret profil

Følg Pokerpenge.dk på Twitter
Bliv fan af Pokerpenge.dk på Facebook

Betway Casino

Betway Casino skiller sig ved første øjekast ud på grund af en fantastisk velkomstbonus, men de vinder også ved et nærmere bekendtskab med herlige progressive jackpotter, hvor du kan vinder millioner af kroner.

Læs anmeldelse

Viva Las Vegas!

Elvis Presleys soundtrack til Viva Las Vegas, blev udgivet på B-siden af singlen What'd I Say, i 1964. Det første album med sangen blev dog først udgivet i 1970, selvom sangen siden single udgivelsen, har været et kæmpe hit.

fortsætter
© 2004 - 2018 pokerpenge.dk • sitemapinfoOnline poker guide
18+. Spil ansvarligt. Se mere på Rofus.nu og ludomani.dk